CENTRUM INFORMACJI I DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ

katalog online
 • Wykaz najważniejszych zagadnień ujętych w ww. klasyfikacji:

  01. Ogólna informacja o UE i jej instytucjach.

  02. Unia Celna i polityka handlowa.

  03. Rolnictwo – Leśnictwo – Rybołówstwo.

  04. Rynek pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

  05. Polityka społeczna. Ochrona zdrowia. Świadczenia socjalne.

  06. Prawo UE. Procedury legislacyjne. Współpraca w zakresie sądownictwa i spraw wewnętrznych.

  07. Transport

  08. Polityka konkurencji. Prawo działalności gospodarczej. Prawo spółek.

  09. Polityka monetarna UE. Unia Walutowa. Podatki.

  10. Polityka ekonomiczna UE. Rynek wewnętrzny. Ochrona konsumenta. Bankowość. Ubezpieczenia. Polityka przemysłowa.

  11. Stosunki zewnętrzne UE. Współpraca z krajami trzecimi. Współpraca z Europą Środkową i Wschodnią. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa.

  12. Energia. 13. Polityka regionalna.

  14. Ochrona środowiska. 15. Badania naukowe. Rozwój technologiczny.

  16. Informacja – Edukacja – Kultura. 17. Statystyka.


 • Ze względów treściowych i formalnych można wyróżnić kilka kategorii publikacji unijnych. Część z nich stanowią ogólne informatory lub przewodniki, zawierające podstawowe informacje o instytucjach wspólnotowych, ich strukturze, działalności, dokumentach. Traktują one o Unii jako całości lub o jej poszczególnych organach. Ukazują się co parę lat lub w cyklu rocznym jako sprawozdania, raporty, biuletyny. Typowym wydawnictwem informacyjnym tego rodzaju jest miesięcznik Bulletin of the European Union oraz jego roczna kumulacja. W Biuletynie, posługując się indeksem, możemy znaleźć szczegółowe informacje nt. wszelkich zagadnień będących przedmiotem zainteresowania instytucji UE.

  Inną kategorię zbiorów stanowią dokumenty instytucji wspólnotowych. Są to wydawnictwa o charakterze urzędowym, nie przeznaczone do szerszego upowszechniania lecz do użytku wewnętrznego. Są one udostępniane na życzenie zainteresowanych osób lub instytucji (wyjątek stanowią dokumenty zawierające informacje podlegające ochronie). Centra Dokumentacji Europejskiej otrzymują dokumenty unijne z urzędu, na mocy umów zawartych z Komisją Europejską.

  Odrębną kategorię zbiorów CIDE stanowią publikacje unijne przeznaczone do szerszego udostępniania. Są to wydawnictwa zwarte i czasopisma, wśród których znajdujemy m.in. obszerne opracowania monograficzne, zwięzłe broszury, artykuły dot. różnych zagadnień wreszcie bieżące relacje z wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.